Monday, October 22, 2012

खरच !किती छान असतं ना


खरच !किती छान असतं ना
आपण कुणालातरी आवडणं...
कुणीतरी तासनतास आपलाच विचार करणं..
कुणीतरी डोळ्यात जीव आणून
आपली वाट पाहणं ,
... कुणीतरी आपला विचार करत पापनीवर पापनी अलगत टेकवनं.
झोपल्यावर मात्र स्वप्नातही आपल्यालाच पाहणं..
काळजात साठवनं ,
कुणालातरी आपला अश्रू मोत्यासमान वाटणं..
कुणाच्यातरी पर्सनल डायरित आपलं नाव असणं,
देवसमोरही स्वताआधी आपलं सुख मागणं!!


खरच !किती छान असतं ना...

Saturday, October 20, 2012

मी पाहिलय

मी पाहिलय तुला
मला सोडुन् जाताना....
स्वत:च्या डोल्यातुन 
तुला वाह्ताना.....

Tuesday, June 7, 2011

Lovebirds: .

Excellent play wonderful acting by Aniket & Amruta.Overall a very different and good play. Congratulations for all your Team. Nainesh Sitaram Sakpal naineshsakpal@yahoo.co.uk